piątek, marzec 31, 2023

Ruszają nabory do pierwszych programów FNP dla naukowców i firm!

 

Już od dzisiaj, 5 lutego, można aplikować o granty na innowacyjne badania w programach TEAM i TEAM-TECH realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Na pierwszy konkurs w obu programach FNP przeznaczyła łącznie ponad 54 mln zł.

Bardzo się cieszymy, że po okresie intensywnych przygotowań możemy uruchomić pierwsze konkursy w ramach nowych programów finansowanych z POIR. Jestem przekonany, że stworzą one możliwość najzdolniejszym naukowcom z Polski i z zagranicy realizowania w naszym kraju prac B+R na światowym poziomie. Po raz pierwszy FNP oferuje także dofinansowanie grantów realizowanych w firmach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych ? mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.

W ramach programu TEAM można uzyskać środki na finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata. Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej badania B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Program TEAM-TECH skierowany jest natomiast do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty B+R realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

W obu programach o granty mogą aplikować naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, niezależnie od narodowości. W zespołach, jakie stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 3.500.000 zł.  Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone (podwykonawstwo), stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Oznacza to, że ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Termin przyjmowania aplikacji do obu programów w pierwszym konkursie upływa 15 marca br. Kolejne nabory w 2016 r. zostaną ogłoszone w maju i listopadzie.

Do końca 2019 r. Fundacja planuje zorganizować łącznie po 8 konkursów w programie TEAM i TEAM-TECH (razem z tegorocznymi). Finansowanie otrzyma ponad 100 zespołów, do których zostanie zaangażowanych ponad 1400 młodych badaczy ? studentów, doktorantów i młodych doktorów.

W połowie lutego zostaną ogłoszone nabory do kolejnych programów FNP finansowanych z POIR.

Prof. Garstecki z zespołem

Na zdjęciu: Prof. Piotr Garstecki, laureat programów Kolumb, Powroty/Homing, TEAM, MISTRZ i Idee dla Polski, ze swoim zespołem. Fot. One HD

***
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). FUNDACJA coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Kontakt prasowy:
Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 022 845 95 41, 698 931 944, dominika.wojtysiak@fnp.org.pl

Nie czekaj ani chwili dłużej...