piątek, marzec 31, 2023

Informujemy, że Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc posiada osobowość prawną poświadczoną numerem KRS: 410505 nadanym w dniu 07.02.2012 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów "PolDoc"

(tekst jednolity po zmianach wprowadzonych 29.06.2016 r.)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów ?PolDoc?, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miast będących ośrodkami akademickimi.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Na zasadach określonych w Statucie, Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - Oddziały, w tym zagraniczne.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i niniejszym statutem. 

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pochodzącymi z trzech sektorów. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne. Członkowie Stowarzyszenia mogą być zatrudniani do realizowania przez Stowarzyszenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§7

Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia, nagrody oraz odznaczenia honorowe i przyznawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§8

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności szkoleniowej, naukowej i pozanaukowej na rzecz rozwoju karier doktorantów i doktorów. 

§9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • prowadzenie badań nad rozwojem kariery doktorantów i doktorów oraz nad wykorzystaniem wyników badań polskich naukowców w sektorach prywatnym i państwowym;
  • prowadzenie centrum informacyjnego i dokumentacyjnego dla doktorantów;
  • prowadzenie bazy danych pracowników naukowych;
  • organizowanie konwersatoriów na temat sytuacji nauki w Polsce i na świecie;
  • organizowanie prelekcji zagranicznych pracowników naukowych na temat przebiegu studiów doktoranckich oraz sytuacji nauki w ich kraju;
  • szkolenia, treningi rozwoju zawodowego i personalnego;
  • szkolenia, treningi, konsultacje ze specjalistami mające pomóc doktorantom w realizacji pracy doktorskiej;
  • szkolenia managerskie, wyjazdowe, interdyscyplinarne;
  • konferencje tematyczne i table-ronde skierowane do wyspecjalizowanych grup doktorantów i doktorów;
  • pośredniczenie w kontaktach między reprezentantami pierwszego, drugiego i trzeciego sektora a młodymi naukowcami, w tym działalność informacyjną i ogłoszeniową;
  • pośredniczenie w przygotowywaniu raportów komercyjnych;
  • pośredniczenie w przygotowywaniu ekspertyz naukowych;
  • współpracę z zagranicznymi uczelniami, stowarzyszeniami, ośrodkami B+R w celu powoływania międzynarodowych zespołów wiedzy, których naczelnym zadaniem jest kreowanie nowych rozwiązań znajdujących zastosowanie w działalności produkcyjnej lub usługowej;
  • organizowanie wsparcia prawnego dla polskich projektów naukowych (np. przy staraniu się o granty);
  • szukanie  dofinansowania prywatnego na projekty badawcze, także na doktoraty;
  • prowadzenie strony web z newsletterem;
  • współpracę z serwisami internetowymi, zajmującymi się informacją naukową;
  • działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania;
  • prowadzenie działalności tłumaczeniowej i kursów językowych;
  • współpracę z uczelniami i ich jednostkami organizacyjnymi oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z władzami, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi na zasadach partnerstwa;
  • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 2. Działalność wskazana w ust. 1 jest prowadzona w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, także nie posiadający miejsca zamieszkania w RP.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 • uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek. Składka może zostać odliczona na podstawie działalności o charakterze szkoleniowym, informatycznym lub administracyjnym na rzecz Stowarzyszenia. Na wniosek członka zwyczajnego decyzję o odliczeniu składki podejmuje Zarząd; 

§14

Członkowie honorowi mają obowiązek:

 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

§15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu;
  • śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych;
  • wykluczenia.
 2. Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wykluczony na podstawie uchwały Zarządu podjętej w przypadku:
  • nieprzestrzegania przez członka obowiązków członkowskich,
  • nieusprawiedliwienia w ciągu 14 dni nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków
  • złożenia na piśmie Zarządowi przez co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, umotywowanego wniosku w tej sprawie;
  • nieopłacania składek członkowskich przez minimum pół roku;
 3. Członek wykluczony ma prawo odwołania się od uchwały Zarządu o wykluczeniu do Komisji Rewizyjnej, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
 4. Do osób, którym Zarząd odmówił prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu,  uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa osiem lat.
 4. Członkowie wybieralnych władz Stowarzyszenia mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd i Komisja Rewizyjna zachowują swoje kompetencje w okresie od zakończenia swojej kadencji do ukonstytuowania się nowych władz.
 6. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, składając oświadczenie w tej sprawie przynajmniej jednemu członkowi odpowiednio Zarządu albo Komisji Rewizyjnej. 

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia oraz władz Oddziałów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd

§22

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz  reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§23

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • ustalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich;
 • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym Statutem;
 • rozstrzyganie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
 • ustanawianie oraz przyznawanie wyróżnień, nagród i odznaczeń honorowych, o których mowa § 7;
 • podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia pracowników;
 • ustalenie wzorów pieczęci, godła, logo, flagi Stowarzyszenia oraz wzoru legitymacji członkowskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • powoływanie pełnomocników Zarządu i określanie funkcji członków Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz jednostek, o których mowa w §5;
 • powoływanie, nadzorowanie, koordynowanie prac oraz likwidacja jednostek terenowych Stowarzyszenia 

§24

 1. Do  bieżącej obsługi prac Stowarzyszenia i działalności jego statutowych organów Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia. Pracami Biura kieruje Prezes Zarządu albo Dyrektor powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa.
 2. Biuro jest organem pomocniczym Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Stanowiskami  wykonawczymi  Biura  są  w  szczególności  stanowiska  Dyrektora i Księgowego oraz inne wynikające ze struktury organizacyjnej.
 4. Dyrektor  ponosi odpowiedzialność z tytułu swej działalności przed Zarządem.
 5. Dyrektor może składać oświadczenia woli  w imieniu  Stowarzyszenia wyłączenie w  granicach  umocowania  udzielonego jemu przez Zarząd, z wyłączeniem spraw majątkowych.
 6. Dyrektor    wykonuje  prawa  i  obowiązki  kierownika zakładu  pracy  w  stosunku  do  pracowników  Biura  Stowarzyszenia  w  rozumieniu przepisów prawa pracy.
 7. Biuro  Stowarzyszenia  działa w  oparciu  o Regulamin Biura  zatwierdzony  przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

§25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
 • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 

Rozdział V. Jednostki terenowe Stowarzyszenia - Oddziały.

 

§27

 1.  Stowarzyszeniu przysługuje prawo zakładania Oddziałów w terytorialnie ograniczonym okręgu dla realizowania celów Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o powołaniu Oddziału podejmuje Zarząd na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Oddział może posiadać osobowość prawną.
 4. W kwestiach nieuregulowanych, do władz Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz Stowarzyszenia.

§28

Oddziały Stowarzyszenia:

 1. Przedstawiają Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi wnioski zmierzające do realizacji zadań Stowarzyszenia i do podniesienia poziomu jego prac.
 2. Przedstawiają Zarządowi wnioski w sprawie przyjęcia i skreślenia członków Stowarzyszenia.
 3. Podejmują wszelkie prace i czynności zlecone im przez naczelne Władze Stowarzyszenia w ramach Statutu.
 4. Współpracują z instytucjami o pokrewnym profilu działania, a także z innymi Oddziałami Stowarzyszenia przy realizowaniu jego zadań.

§29

 1. 1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków Oddziału.
  • Zarząd Oddziału
  • Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja wybieralnych Władz Oddziału Stowarzyszenia trwa dwa lata.
 3. Członkowie wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

§30

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
  • Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą:
  • uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
  • wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
  • zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
  • podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§31

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należą:
  • kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
  • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  • zarząd majątkiem Oddziału Stowarzyszenia w ramach umocowania udzielonego przez Zarząd,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
  • przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§32

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  • kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
  • ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
  • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,
  • wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
  • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału
  • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

§33

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w przypadku:
  • zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania;
  • złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
  • uporczywego podejmowania przez władzę Oddziału działań, o których owa w ust. 1

 

Rozdział VI. Majątek, gospodarka finansowa i działalność gospodarcza

 

§34

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  • dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • dochody z działalności statutowej,
  • dochody z majątku Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i przeznaczać osiągane dochody na cele statutowe na podstawie uchwały Zarządu.
 6. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest zgodnie z PKD:
  • 18.11.Z Drukowanie gazet
  • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
  • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  • 58.11.Z Wydawanie książek
  • 58.13.Z Wydawanie gazet
  • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  • 63.12.Z Działalność portali internetowych
  • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 69.10.Z Działalność prawnicza
  • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
  • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
  • 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  • 73.1 Reklama
  • 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów
  • 73.20 Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
  • 78.30 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.59.A Nauka języków obcych
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
 7. Zarząd Stowarzyszenia pozostawia do dyspozycji Oddziałów na cele statutowe do 20% budżetu rocznego.

 

Sposób reprezentacji

§35

 1. Oświadczenia woli w imieniu  Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 3, § 24 ust. 5 oraz § 23 pkt m), składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Prezes lub Wiceprezes. Zarząd może upoważnić do tego także innego członka Stowarzyszenia.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, których wartość przekracza 15.000,00 PLN wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu, w tym Skarbnika.
 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, przy dokonywaniu innych czynności prawnych oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie jest reprezentowane przez członka Komisji Rewizyjnej, wskazanego w uchwale tego organu lub przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 5. (uchylony).
 6. W imieniu Oddziału Stowarzyszenia nieposiadającego osobowości prawnej oświadczenia woli składa Zarząd Stowarzyszenia. W imieniu Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną oświadczenia woli składa Zarząd Oddziału, stosując odpowiednio ust. 1-5.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§37

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Nie czekaj ani chwili dłużej...