Oferta Pracy

Głównyspecjalista/koordynator projektu w Dziale Koordynatorów

Miejsce pracy: Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014 – 2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, a także realizuje Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.


Stanowiska pracy i zakres zadaniowy: wsparcie merytoryczne właściwych komórek organizacyjnych w realizacji programów i projektów oraz w ogłaszanych przez Dyrektora naborach wniosków o dofinansowanie;
opracowywanie diagnozy sytuacji w istotnych (z punktu widzenia polityki innowacyjnej i naukowej państwa) obszarach nauki i gospodarki;
udział w opracowaniu projektów programów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych ze środków krajowych oraz POIR;
współpracę z Radą Centrum w opracowywaniu projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
opiniowanie dokumentów wdrożeniowych dla programów realizowanych w Centrum;
przygotowywanie rekomendacji dla Dyrektora dotyczących merytorycznej zasadności przystąpienia do inicjatyw międzynarodowych wpisujących się w realizację zadań zgodnych z misją Centrum, ukierunkowanych na uruchomienie bądź przystąpienie Centrum do programu finansowania B+R, a także współpraca z Radą Centrumw zakresie opiniowania tych inicjatyw;
udział w realizacji merytorycznych zadań międzynarodowych programów (m.in. ERA-NET, ERA-NET PLUS);
opiniowanie warunków udziału polskich podmiotów w konkursach w ramach inicjatyw międzynarodowych;
wsparcie właściwych komórek organizacyjnych w zakresie doboru ekspertów do realizowanych w Centrum zadań.


Oczekiwania w stosunku do pracownika:
tytułu doktora w jednej z dziedzin: nauki społeczne lub ekonomiczne, nauki chemiczne, medyczne, technologia materiałowa;
co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu programami lub dużymi projektami badawczo-rozwojowymi;
znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację (min. poziom B2), mile widzialna znajomość języka angielskiego branżowego;
samodzielności w działaniu, proaktywności i inicjatywy;
konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty;
umiejętności komunikowania się z różnymi środowiskami;
skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości;
odpowiedzialności za realizację wykonywanych zadań;
umiejętności pracy w zespole;
gotowości do wystąpień publicznych;
umiejętności organizacyjnych i efektywnego planowania pracy;
gotowości do rozwoju w wybranej dziedzinie naukowej;
umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office;
nienagannej postawy etycznej i wysokiej kultury osobistej.

Dokumentacja wymagana do aplikacji: Prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem strony internetowej NCBR link: http://www.ncbr.gov.pl/bip/praca-w-ncbr/oferty-pracy/oferty-pracy/art,288,glowny-specjalistakoordynator-projektu-w-dziale-koordynatorow,0.html

Kontakt: Karolina Szymańska
E-Mail: karolina.szymanska@ncbr.gov.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera:

Newsletter by FreshMail

podstawowy  

szkolenia  

PolDoc to:

4 ośrodki

Profesjonalne szkolenia

Trenerzy z doświadczeniem

X członków zwyczajnych

Y członków wspierających

123 szkolenia semestralnie

X wydarzeń w ostatnim semestrze

Zaloguj się!