piątek, marzec 31, 2023

Regulamin publikowania w Serwisie www.poldoc.pl ofert pracy płatnych staży i praktyk oraz ogłoszeń na temat konferencji i czasopism naukowych

 

I Definicje

 1. Serwis ? strona internetowa pod adresem www.poldoc.pl, służąca Użytkownikom Internetu do publikowania oraz przeglądania Ogłoszeń na temat konferencji i czasopism naukowych oraz ofert pracy.
 2. Administrator Serwisu www.poldoc.pl (dalej: Administrator) ? Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000410505, (dalej: Stowarzyszenie PolDoc); e-mail do kontaktu ws. Serwisu: administrator@poldoc.pl.
 3. Użytkownik ? osoba fizyczna odwiedzająca strony internetowe, w wieku powyżej 18-go r. ż., posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu Serwisu.
 4. Regulamin ? niniejszy dokument, który określa funkcjonowanie i zasady korzystania z Serwisu.
 5. Konferencja naukowa ? spotkanie grupy osób zainteresowanych wybraną dziedziną nauki, organizowane lub współorganizowane przez uczelnię lub inną jednostkę organizacyjną. W Regulaminie przez Konferencję naukową rozumie się też seminarium, debatę, panel dyskusyjny, szkolenie, warsztat i inne formy edukacji lub wymiany informacji naukowych.
 6. Czasopismo naukowe ? rodzaj periodyku, w którym ukazują się publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej, w tym m.in. czasopisma źródłowe, przeglądowe, techniczne, naukowo-techniczne, artystyczne, branżowe. Przez Czasopismo naukowe rozumie się też periodyk popularnonaukowy.
 7. Oferta pracy ? ogłoszenie przez instytucję lub przedsiębiorstwo informacji nt. możliwości zatrudnienia, uzyskania stypendium, płatnej praktyki lub płatnego stażu, kierowane zwłaszcza do doktorantów i doktorów, a wymagające od kandydatów wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności.
 8. Materiał ? publikowane w Serwisie treści tekstowe, graficzne lub innego rodzaju, w tym linki odsyłające do informacji na temat zapowiadanej konferencji naukowej, czasopisma naukowego lub oferty pracy.
 9. Ogłoszenie ? integralny zbiór informacji nt. Konferencji naukowej, Czasopisma naukowego lub Oferty pracy, dodany do Serwisu przez Administratora w oparciu o Materiał podany przez Użytkownika.

 

II Podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu

 1. Funkcjonalność Serwisu polega na umożliwieniu Użytkownikom dostępu do zgromadzonych już Ogłoszeń lub umożliwieniu publikowania nowych Ogłoszeń nt. Konferencji naukowych, Czasopism naukowych i Ofert pracy.
 2. Publikowanie Ogłoszeń w Serwisie stanowi działalność odpłatną statutową Stowarzyszenia PolDoc.
 3. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji. Korzystanie z Serwisu odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Z wyjątkiem publikacji w Serwisie Ogłoszenia przez członka lub partnera Stowarzyszenia PolDoc, publikacja Ogłoszenia nie oznacza, że Stowarzyszenie PolDoc jest w jakikolwiek sposób związane z podmiotem, od którego pochodzi Materiał, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 4. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku podania w Materiale przez Użytkownika informacji nieprawdziwych, nierzetelnych lub niepełnych.
 5. Administrator nie ingeruje w informacje zawarte w Materiale, z wyjątkiem korekty oczywistych omyłek pisarskich i błędów ortograficznych oraz usunięcia linków nieodnoszących się do treści Ogłoszenia.
 6. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 7. Przesłanie przez Użytkownika Materiału, będącego podstawą publikacji Ogłoszenia, odbywa się za pomocą formularza dostępnego w Serwisie. Niewypełnienie pól obowiązkowych oznacza rezygnację z dodania Ogłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji celem uzupełnienia treści Ogłoszenia.
 8. Administrator publikuje Ogłoszenie w Serwisie niepóźniej niż po 10 dniach roboczych od przesłania Materiału. Czas ten może ulec stosownemu wydłużeniu w razie, gdy Administrator uzna za konieczne zwrócić się do Użytkownika o poprawienie lub podanie dodatkowych informacji dla uzupełnienia treści Ogłoszenia.
 9. Ogłoszenia są automatycznie usuwane wraz z upływem czasu podanego w formularzu dostępnym w Serwisie (6 miesięcy przy Ogłoszeniu nt. Czasopisma naukowego, 3 miesiące - przy Ogłoszeniu nt. Konferencji naukowej lub Oferty pracy).
 10. Publikowanie Ogłoszeń w Serwisie:
  • jest bezpłatne dla członków lub partnerów Stowarzyszenia PolDoc (w zakresie jednego bezpłatnego Ogłoszenia w miesiącu, natomiast każde kolejne Ogłoszenie w danym miesiącu jest płatne wg zasad publikowania Ogłoszeń płatnych), a upływ czasu publikacji Ogłoszenia liczy się od momentu jego dodania do Serwisu;
  • jest płatne dla pozostałych Użytkowników w terminie trzech dni od podania Materiału. Opłata administracyjna wynosi 7,50 złotych brutto za jedno Ogłoszenie i pokrywa jedynie koszty publikacji Ogłoszenia. Płatność może być dokonana przez system płatności elektronicznej, do którego link znajduje się w Serwisie albo przez wpłatę na rachunek Stowarzyszenia PolDoc, podany w Serwisie. Upływ czasu publikacji Ogłoszenia liczy się od momentu zaksięgowania opłaty administracyjnej.
  Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu podania Materiału, jego publikacji lub korzystania z innych funkcji Serwisu.
 11. Członkowie Stowarzyszenia PolDoc mają prawo opublikować w Serwisie jedno bezpłatne Ogłoszenie w miesiącu. Partnerzy Stowarzyszenia PolDoc mają prawo opublikować w Serwisie także jedno bezpłatne Ogłoszenie w miesiącu, chyba że co innego ustalono w drodze odrębnej umowy.
 12. Użytkownik Serwisu jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiednio skonfigurowanych urządzeń, łącza internetowego, aktualnego oprogramowania zapewniającego bezpieczne korzystanie z zasobów sieci Internet, przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji przynajmniej 3.0 lub innej o zbliżonych parametrach.
 13. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być niemożliwe w przypadku braku oprogramowania JavaScript lub odmowy akceptacji cookies.
 14. Pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia i jego zgodność ze stanem faktycznym ponosi Użytkownik, który podał Materiał, będący podstawą publikacji Ogłoszenia. Użytkownik, przesyłając Materiał, oświadcza tym samym, że wyraża zgodę na publikację w Serwisie informacji podanych w treści Materiału oraz, że przysługują mu prawa do udostępniania zawartych w nim danych, a publikacja Ogłoszenia nie naruszy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności niczyich praw autorskich oraz norm ochrony danych osobowych. W treści Materiału można podawać jedynie te dane, które są powszechnie dostępne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Treść, szata graficzna, znaki towarowe i inne oznaczenia użyte w Serwisie pozostają pod ochroną prawa i nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika w celach innych, niż wyraźnie dozwolone w Regulaminie.
 15. Treści podawane w Materiale muszą bezpośrednio dotyczyć zapowiadanej Konferencji, Czasopisma naukowego lub Oferty pracy i nie mogą przekroczyć limitu znaków podanego w formularzu na stronie Serwisu.
 16. Użytkownik zobowiązuje się pokryć w całości koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań - w razie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia ich praw przez publikację w Serwisie Ogłoszenia, bądź w związku z naruszeniem jakichkolwiek zasad wskazanych w Regulaminie.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego wyłączania Serwisu lub ograniczania jego funkcjonalności bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
  • odmowy publikacji Ogłoszenia lub jego usunięcia w razie, gdy Ogłoszenie jest niezgodne z Regulaminem, w szczególności, gdy wiążę się z naruszeniem przepisów prawa, nie przewiduje odpłatności za oferowaną praktykę lub staż czy Użytkownik podający Materiał nie dokonał w terminie lub w prawidłowej wysokości opłaty za Ogłoszenie,
  • skasowania części lub całej zawartości Serwisu,
  • zakończenia działalności Serwisu.
 18. W przypadkach określonych w pkt 14. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Administratora.
 19. odmowy Wpisu lub jego usunięcia po publikacji w razie, gdy Wpis narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności, gdy wiąże się z naruszeniem przepisów prawa lub Użytkownik podający Materiał nie dokonał w terminie i w prawidłowej wysokości opłaty za Wpis,
 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób i skutki korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
  • treść Materiałów i Ogłoszeń oraz za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Materiale,
  • niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu Serwisu,
  • szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika treści opublikowanych w Serwisie, w tym linków do innych stron internetowych,
  • udostępnienie osobom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych - danych przesłanych przez Użytkowników,
  • szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
  • treść i działanie innych serwisów internetowych do których linki zostały podane w Serwisie,
  • organizację Konferencji, przebieg rekrutacji do zatrudnienia lub publikacji w Czasopiśmie naukowym - o których informacje zostały podane w Serwisie.

 

III Polityka prywatności

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych. Użytkownik może modyfikować, prostować i żądać usunięcia podanych informacji, przesyłając stosowne żądanie na adres: administrator@poldoc.pl. Użytkownik jest zobowiązany podać link do treści Ogłoszenia, które opublikowano na podstawie przesłanego przez siebie Materiału przy wypełnianiu formularza dodania Ogłoszenia. Modyfikacja, sprostowanie lub usunięcie Ogłoszenia będzie dokonywane niezwłocznie, a Administrator nie jest związany terminem żądanym przez Użytkownika.
 2. Dane Użytkownika nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych w drodze ustawy i nie będą wykorzystywane do wysyłania informacji od podmiotów innych, niż Administrator. Wyjątkiem są dane, które Użytkownik podał w treści Materiału i tym samym uczynił je dostępnymi dla Użytkowników Serwisu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w czasie korzystania z Serwisu niektóre dotyczące go informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny, w szczególności za pośrednictwem plików ?Cookies?, znaczników internetowych, przez zbieranie danych nawigacyjnych. Użytkownik ponadto godzi się na możliwość pozostawienia w jego systemie komputerowym plików Cookies lub innych plików pełniących podobną funkcję.
 4. Oprogramowanie Serwisu może przetwarzać w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania następujące dane eksploatacyjne:
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu.

 

IV Newsletter

 1. Podając adres e-mail i zaznaczając check box, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera, przygotowywanego przez Stowarzyszenie PolDoc.
 2. Newsletter zawiera wyłącznie informacje na temat Ogłoszeń dodawanych do bazy Serwisu i organizowanych przez Stowarzyszenie PolDoc wydarzeniach o charakterze naukowym i niekomercyjnym.
 3. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne i dobrowolne. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być w każdej chwili cofnięta.

 

V Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2015 r. - ze zmianą z 14.08.2015 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać na adres e-mail: administrator@poldoc.pl. Zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane przez Administratora.

 

 

Nie czekaj ani chwili dłużej...